ประวัติวิทยากร

ชื่อ-นามสกุล: นายโชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข

การศึกษา:  
- ประถม ถึง มัธยมปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCC 129
- ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตำแหน่งปัจจุบัน               
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไนซ์คอลเล็คชั่น จำกัด
- Training Director บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
- วิทยากรประจำ บริษัท กู๊ดทอล์ค จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาดัมกรุ๊ป จำกัด ( ทีมงาน อาจารย์ อภิชาต ดำดี )
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราฃ หลักสูตรศิลปะการพูด
- กรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
- ที่ปรึกษา สำนักพุทธศิลป์  www.buddhasilp.com
- ที่ปรึกษาชมรม “ ทำดีความ-มีความสุข ” www.TUM-D.com
- รองประธานชมรม “ วิทยุชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ”
- นักจัดรายการ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและส่งการทำงานเป็นทีม SiamWalkRally
- เจ้าของ เว็ปไซต์  www.SiamWalkRally.com
                                www.นักพูด.com
                                www.Fm9675.com
  - ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน FM 96.75 มหาชัย

ประวัติการดูงานในต่างประเทศ 
– บริษัท VOLVO วอลโว่ ทรัคแอนด์บัส ประเทศ สวีเดน
- บริษัท Nokia โนเกีย ประเทศ ฟินแลนด์
- บริษัท Telenor Group ประเทศ นอร์เวย์
- การเมืองการปกครองและนโยบายสาธารณะ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ที่อยู่ปัจจุบัน     
12 หมู่ 9 ถ.สหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-8134848   fax 034-857577   สถานี 034857481
Email:  mr_chotipat@hotmail.com