ผลงานที่ผ่านมา

กปร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชพระราชดำริ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปปส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
การรถไฟ แห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัย หอการค้า
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
โรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาล กรุงเทพ
โรงพยาบาล ราชวิถี
บริษัท ในเครือปูนซีเมนต์ไทย
สถาบันวิจัยสมุนไพรไทย
MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
NECTEC  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ธนาคารกรุงไทย KTB
ธนาคารทหารไทย TMB
ธนาคารCIMB
One To One
YAMAHA
LOTUS  
SVOA
DATA1
TQM 
THAI TORAY
บริษัท พรพรหมเม็ททอล
บริษัทชัยรัชการ
บริษัทวนชัย
บริษัท เชี่ยวชาญอินดรัสตี้
พรานทะเล
บริษัท น้ำตาลมิตรผล
บริษัท เทเวศร์ประกันภัย
บริษัท กมลประกันภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง