รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

" การพัฒนาทีมงานโดยกิจกรรม  WALK RALLY ”

ราคา สบายๆตกลงกันได้ทุกรูปแบบ  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
-  ค่าตอบแทนวิทยากรและทีมงาน
-  ค่าเดินทางของวิทยากรและทีมงาน
-  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
-  ค่าสำรวจสถานที่ก่อนทำกิจกรรม
-  ค่าพัฒนาหลักสูตร
-  ค่าเตรียมและประสานงาน
-  ค่าประเมินผลหลังการฝึกอบรม
-  ค่าบริการถ่ายภาพมอบให้หลังการฝึกอบรม
-  ค่าถ่ายทำ VDO  และมอบให้ภายหลังการฝึกอบรม
-  ค่า ดำเนินการทำกิจกรรมสาระสังสรรค์ คืนวันแรก

หมายเหตุ :
1.  ราคาที่ตกลงนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.  ราคาที่ตกลงนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหาร สำหรับวิทยากรและทีมงาน
3.  สามารถหักภาษี  ณ  ที่จ่าย
4.  รับเงินสดช่วงเช้าวันสุดท้ายของการสัมมนา

การประเมินผล
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มและการพัฒนาของแต่ละทีม
2. ประเมินจากแบบทดสอบประเมินผลของ SiamWalkRally.com