วอล์คแรลลี่

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ และ การสร้างทีมงาน Walk Rally & Team Building คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการแทรกสาระ เพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในกิจกรรม วอล์คแรลลี่ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally แบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ลักษณะ ทั้งแบบเชิงสระ และเชิงกึ่งสาระ เน้นสันทนาการเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองแบบนั้น จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำภารกิจ ตามฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของฐานนั้น ๆ โดนการผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต่างที่มา โดยเน้นไปในความหลากหลายไม่ควรเบื่อหน่าย เพราะเป็นเหตุอันจะทำให้กิจกรรมไม่น่าสนใจ โดยหลักการสำคัญของ กิจกรรมวอล์คแรลลี่นั้น ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถสรุปความและตอบโจทย์ ในแง่ของหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงได้รับนั่นเอง

การจัดฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ

1. ฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ อาจารย์วิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตามโรงแรม หรือที่พัก รีสอร์ท และสถานที่สำหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรืออาจเป็นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้นสันทนาการเป็นหลัก และอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆ ให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้

2. ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือ เกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ฐานลอย ฐานลอย หมายถึง ฐานที่ ทีมงานอาจารย์วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่ สร้างหรือคิดขึ้น และนำมาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบรูปธรรม เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิธีการดำเนินเกมของอาจารย์วิทยากร เอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น

จากกิจกรรมที่นำสมาชิกไปท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดเปล่าๆ จะดีกว่าไหม หากว่า…
.....เรามาสร้างกิจกรรมสนุกสนานแทรกไปด้วยสาระในแง่มุมต่างๆที่พร้อมจะเรียนรู้และแบ่งปันไปด้วยกัน..............

การท่องเที่ยวเชิงสัมนา คือการท่องเที่ยวที่ผนวกกิจกรรม วอล์คแรลลี่เข้าไปด้วยนั้น จะช่วยตอบโจทย์ในการท่องเที่ยวสไตล์แบบไม่เน้นเหนื่อย สบายๆรูปแบบเน้นไปที่การทำกิจกรรมสนุกสาน..ซึ่งสอดคล้องกันที่สุดคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเกิดจากประสปการณ์และประสปการณ์ที่ดีที่สุดย่อมต้องเป็นประสปการณืที่สนุกสนาน หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเกิดจากการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมวอล์คแรลลี่นั้น สามารถทำให้เกิดประสปการณ์ตรงในรูปแบบจำลองสถานการณ์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลองและลองผิดลองถูก

โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะเกิดการผลักดันให้เกิด ทฤษฏีใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมา แต่ในทางกลับกันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งความขัดแย้ง ซึ่งอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งกิจกรรมวอล์คแรลลี่ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบกิจกรรมตามหัวข้อเหล่านั้นเพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อให้กลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รู้ถูก รู้ผิด รู้พลาด และรู้ให้อภัย ทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร รวมไปถึงพัฒนาตนเอง

ความเป็นมาของ กิจกรรม WALK RALLY
กิจกรรม WALK RALLY มีมาตั้งแต่ยุก กรีก ต่อมาจนถึง ยุคเฟื่องฟูของโรมัน โดยเมื่อหลังจากสงครามได้สงบลง พระราชาก็ทรงให้เหล่าแม่ทัพหรือ ทหารระดับสูงมาประลองหรือทำกิจกรรม เพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบของนายทหารผู้นั้น ซึ่งการประลองก็คือ จะให้เดินทางไปยังจุดต่างๆ โดยใช้ม้าหริอเดินเท้าแล้วจะจะกำหมด และระหว่างรายทางนั้นก็ได้เจออุปสรรค์มากมาย ที่ได้ทำขึ้น รวมไปถึงกลลวงที่ลึกลับซับซ้อนต่างๆ และถ้าหากผู้ใดทำได้ตามที่กำหนดในกิจกรรมนั้นๆ ก็จะได้รับปูนบำเน็จและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไป ต่อมาประเทศญี่ปุ่นจึงมีแนวคิดมาปรับใช้ในการทำงานขึ้นมาโดยนายชิเกรุ โคบายาชิ ซึ่เป็นผู้จัดการบริษัท โซนี่ เมืองอัสฮีกิ เนื่องด้วยในขณะนั้นบริษัทประสปภาวะขาดทุน เขาจึงศึกษาและตรวจสอบอย่างจริงจัง และเขาก็ได้พบว่า การบริหารงานของแต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและองค์กร หรืออาจเรียกได้ว่าขาดการทำงานเป็นทีมนั่นเอง ซึ่งต่างกับทางด้านตะวันตกจะเน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม เขาจึงจึงจัดกิจกรรม WALK RALLY ขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานร่วมกัน โดยการจัดการรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง และปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด บริษัทก็ฟื้นตัวและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริหารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคชาวญี่ปุ่นของบริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด ก็ได้นำเอากิจกรรม WALK RALLY มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มระดับหัวหน้างานต้องเข้าร่วมกิจกรรม WALK RALLY ทุกคน และกลุ่มปฏิบัติการทุกคน ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กลุ่มของเครือฃีเมนต์ไทย ได้นำกิจกรรม WALK RALLY มาใช้ในหน่วยงาน และได้แพร่ขยายไปสู่หน่วยงานในระดับชั้นนำอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน

วอล์คแรลลี่ มักจะเป็นกิจกรรมที่ต้องถูกนำมาใช้ในการสัมนาต่างๆมากมาย เพราะวอล์คแรลลี่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อใทั้งให้สาระไปควบคู่กัน ในแง่ของทีมเวิร์ค การทำงานเป็นทีม โดยวอล์คแรลลี่นั้นจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มต่างๆ แล้วจัดให้กลุ่มวอล์คแรลลี่นั้นเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานโดยแต่ละฐานก็มีภาระกิจแตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมจะเน้นถึงสาระในหัวข้อกสนอบรมนั้นๆตามที่ได้ตั้งโจทย์มา โดยกิจกรรมวอล์คแรลลี่นั้นจะมุ่งเน้นให้แง่คิดในเรื่องของสาระการร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าผลแพ้ชนะนั่นเอง