หัวข้อที่บรรยาย

การทำกิจกรรม WalkRally
เทคนิคสร้างความรักสามัคคีในองค์กร ทำงานเป็นทีมร่วมกัน
มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ศิลปะการเจรจาในการขาย
เทคนิคสู่ความเป็นเลิศในการบริการ
เทคนิคการพัฒนายอดขาย
เทคนิคการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
การพูดจูงใจในเชิงบริหาร
การพูดในโอกาสพิเศษ
ศิลปะการพูดเพื่อลดความขัดแย้งภายใน
ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์
ศิลปะการสื่อสารภายในองค์กร
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
ศิลปะการพูดจูงใจสำหรับผู้นำ
เทคนิคการเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ
ให้คำปรึกษาในงาน ดนตรี เวที แสง เสียง
ให้คำปรึกษาเรื่องงานอบรม