ความมุ่งหมายของการพูด อาจารย์โช (เจ้าเก่า) นักพูด.com

เรื่องราวในหน้านนี้ ลุงโช ขออนุญาตนำเรื่อง ความมุ่งหมายของการพูด มาเกริ่นนำไว้สักหัวเรื่องนึงนะครับ

ความมุ่งหมายของการพูด คือ การแสดงหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้ฟัง และผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวและเข้าใจได้ตรงกับความต้องการของผู้พูด ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า

 

พูดได้อย่างใจนึก

ระลึกได้ดังใจหวัง

ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟัง

สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลง

 

ความมุ่งหมายของการพูด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1) ความมุ่งหมายของการพูดโดยทั่วไป และ

2) ความมุ่งหมายเฉพาะ

 

  1. 1. ความมุ่งหมายโดยทั่วไป คือ การพูดที่พยายามให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ และประทับใจจากการพูดนั้น ๆ

ความสนใจ จะเกิดได้เพราะผู้พูดได้เตรียมตัวเป็นอย่างดี กล่าวคือ สนใจที่จะรับฟังเพราะเตรียมพูดมาดี และสนใจที่จะรับฟังจนจบเรื่องเพราะเตรียมเนื้อหามาดี

ความเข้าใจ การเรียกร้องให้คนสนใจฟังเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ จะต้องให้ผู้ฟังเข้าใจด้วย ซึ่งกระทำได้โดยการเตรียมเนื้อเรื่อง การใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียงประโยคที่ง่ายต่อการเข้าใจ เป็นต้น

ความประทับใจ คือ ความเข้าใจที่ชัดเจน จนมองเห็นภาพ ซึ่งทำได้โดยการใช้คำคม ข้อความที่ลึกซึ้งกินใจ คำรุนแรงที่เหมาะสม ตลอดจนอุปมาอุปไมยต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น ในการพูดทุกครั้ง ผู้พูดจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปจบให้สอดคล้องกัน เพื่อช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการพูดทุก ๆ ครั้ง

 

  1. 2. ความมุ่งหมายเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เป็นการพูดแบบเสนอข้อเท็จจริง โดยไม่มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟัง แต่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ฟัง

เพื่อความบันเทิง เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังสนุกสนานครึกครื้น มักเป็นการพูดหลังอาหาร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อน

เพื่อชักจูงใจ คือ การพูดที่มุ่งหวังให้ผู้ฟังเปลี่ยนใจเห็นคล้อยตามผู้พูด โดยใช้ การเร้าอารมณ์เป็นที่ตั้ง

องค์ประกอบของการพูด

องค์ประกอบของการพูดที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

 

  1. 1. ผู้พูด
  2. 2. เนื้อเรื่องที่จะพูด
  3. 3. ผู้ฟัง
  4. 4. เครื่องมือสื่อความหมาย
  5. 5. ความมุ่งหมายและผลในการพูดแต่ละครั้ง

 

แล้วเราค่อยๆมาต่อกันอีกในบทความหน้านะครับ

ลุงโช (เจ้าเก่า) นักพูด.com
Facebook Comments

Cho siamwalkrally

วิทยากร นักพูด ตัวกลม อารมณ์ดี SiamWalkRally.com Tel & Line : 0818134848