การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ โดย กิจกรรม WALK RALLY ทีมงานสำคัญอย่างไร ?

การสร้างทีมงานมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 7 ประการดังนี้ คือ
1. เพื่อสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกของทีมงาน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน คนเราจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยและ จริงใจต่อกัน
3. เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกล่าวคือ เมื่อสมาชิกในทีม งานได้ช่วยกัน
4. เสริมสร้างทักษะ ความชำนาญให้มากขึ้นและทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพิ่มความสามารถระหว่างบุคคล กล่าวคือเมื่อได้มีการทำงานรวมกันบ่อยๆ ก็ย่อมจะเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีมงาน
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
7. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นอย่าง ตั้งใจ และให้เกียรติซึ่ง กันและกัน

ทีมงานจะมีวุฒิภาวะและมีประสิทธิผลสูงที่สุดเมื่อทีมผลิตผลงานที่ดีเด่นมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ แม้จะมี อุปสรรคต่างๆ มาขวางกั้นก็ตาม สมาชิกรู้สึกรับผิด ชอบต่อผลงานของทีมของตนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่มาขัดขวาง และมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและกัน และแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน

สร้างทีมงานเพื่อใคร ?

มีหลายท่านเชื่อว่าเมื่อเราเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหาร ย่อมต้องมีอำนาจที่จะสั่งการ ควบคุม บังคับบัญชาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานแต่ อย่างใด ซึ่งถ้าจะวิเคราะห์ในข้อเท็จจริงแล้ว ท่านสามารถกระทำ ได้และไม่ผิดกติกาแต่ อย่างใด แต่ผลิตผลของงานนั้นจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสร้างทีม งานจึงเป็น เครื่องมือของนักบริหารที่จะเพิ่มผลผลิตของงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างดียิ่ง

การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งจึงเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับบุคคลต่อไปนี้ เพื่อผลสำเร็จของแต่ละบุคคล

การทำงานคนเดียวย่อมได้ผลงาน น้อยกว่าทีมงาน หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าเฉลี่ยของ แต่ละบุคคลในการทำงานเป็นทีมย่อ มมากกว่าบุคคลคนเดียวฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้รับของสมาชิกย่อมจะมีมาก กว่าทำงานคน เดียวอย่างแน่นอน

1. เพื่อผลสำเร็จของงาน การรวมพลังหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว งานที่ ยากลำบากเพียงใด ถ้าทีมแข็งแกร่งมี ประสิทธิภาพก็จะให้งานนั้นประสบความสำเร็จ อย่างไม่ยากเย็นนัก เมื่องานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ทุกคนภายใน งานย่อมพลอยดีใจมีความสุขไปด้วย เช่น ทีมงานเราชนะคู่แข่งขันย่อมทำให้สมาชิกมี ความ ภูมิใจและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาทุกปัญหาไม่ย่อท้อ

2. เพื่อผลสำเร็จขององค์การ ในเมื่อทุกทีมงานมีผลงานดีขึ้นทั้งคุณภาพ และปริมาณ ก็จะมีผลทำให้องค์การนั้นมีค วามเจริญเติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะนำหน้าคู่แข่งขัน และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน สินค้าและ บริการ การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งจะทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับทั้งสมาชิกในทีมงานและ องค์การโดย พร้อมเพรียงกันสอดคล้องกับหลักการที่ว่า “ เมื่อใดองค์การอ้วน คนใน องค์การย่อมต้องอ้วนด้วย เมื่อใดองค์การ ผอม คนในองค์การย่อมต้องผอมด้วย ” ฉะนั้น เมื่อทุกคนสร้างองค์การก็ย่อมเจริญเติบโตตามไปด้วยนั่นเอง

3. เพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบริหาร บุคคลที่เป็นนัก บริหารจักต้องเป็นผู้นำของทีมงานนั้นด้วย ท่านจะ ต้องเป็นผู้นำที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของ ทีมงาน การที่สมาชิกในแผนกงานในฝ่าย หรือในองค์การของท่านยอม รับในตัวท่านและ พร้อมที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับท่านนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ นำได้แล้ว แต่การเป็นผู้นำของทีมงานนั้นจะต้องวัดกันที่ใจท่านจะต้องเป็นผู้นำทีมงานให้ ได้โดยมีลักษณะเป็นการวิ่งอยู่ข้าง หน้ากลุ่ม มิใช่ผลักไสพวกเขาจากข้างหลัง มุ่งเน้นการ บ่มเพราะคนมิใช่เอาแต่สร้างสมสิ่งที่เป็นนามธรรม เต็มใจที่ จะรับคำประณามว่าตนได้ทำ ผิดไปแล้ว อย่าฉวยเอาเครดิตว่าตนเป็นฝ่ายถูกเสมอ ต้องเปิดรับความรู้สึกของผู้อื่นอยู่ เสมอ พร้อมที่จะเป็นผู้ตาม รวมทั้งมีความจริงใจต่อทีมงานด้วย ดังนั้น การสร้างทีม งานจึงเป็นประโยชน์โดยตรง สำหรับนักบริหารที่จะทำให้การบริหารของตนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้นักบริหารดัง กล่าวเป็นผู้นำของทีมงานอย่างแท้ จริง สมาชิกทุกท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเมื่อผู้ นำ ปรารถนาที่จะให้ผลงานเป็นเช่นนั้น

ส่งท้ายด้วย
มนุษยสัมพันธ์ สร้างได้ ใช่ยากนัก
ถ้ารู้จัก การให้ มักได้ผล
ให้อภัย ให้ความรัก ให้เกียรติคน
อย่ายกตน ข่มใคร มันไม่ดี
จะพูดจา น่าฟัง ยังประโยชน์
ไม่กล่าวโทษ ผู้ใด ให้หมองศรี
รู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที
อย่าย่ำยี เหยียดหยาม ประณามคน
เริ่มด้วยเรา จริงใจ ให้เขาก่อน
ผลสะท้อน ก็จะมี ทวีผล
ยิ่งตัวเรา เอาใจ เขาใส่ตน
จะเกิดผล มากมิตร สนิทนาน..

Facebook Comments

Cho siamwalkrally

วิทยากร นักพูด ตัวกลม อารมณ์ดี SiamWalkRally.com Tel & Line : 0818134848