มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม

“มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม”
‘Interpersonal Relationship & Team Building’
วิทยากร อาจารย์โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข

บทนำ
มีคนกล่าวไว้ว่า ”คนไทย 1 คนมีความสามารถเท่ากับคนญี่ปุ่นถึง 2 คน แต่คนไทย 2 คน (ทำงานร่วมกัน) จะมีความสามารถเท่ากับคนญี่ปุ่นเพียงครึ่งคน” องค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรียกง่ายๆ ว่าองค์กรใดที่มีคนเก่งมากๆ อยู่รวมกัน มักจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ดังนั้น หากผู้บริหารต้องการให้องค์กรของตนบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ต้องให้ความสำคัญกับ ‘การประสานงานของทีมงาน หรือ การทำงานเป็นทีม’ โดยการรณรงค์และให้ทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

การทำงานเป็นทีม เป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงาน แต่การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หากองค์ประกอบของการทำงาน คือการทำงานเป็นทีมที่ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก และผู้นำที่รอบรู้ที่จะนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและตรงตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน สิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เช่น มนุษยสัมพันธ์ภายในทีม ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีม
ดังนั้น การจัดให้มีการอบรม”มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม” ก็เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดพลังขององค์กร (Synergy) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักและเงื่อนไขในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการนี้จะผลักดันให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายเดียวกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ร่วมกันนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม และ การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และ ผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตนคติให้เปิดกว้างขึ้นและพร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

หัวข้อการฝึกอบรม
• ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และ แนวทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
• ขบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม
• “ภาพ”ของการเป็นทีมที่ดีในองค์กร
• ธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมของมนุษย์ / การเข้าใจตนเอง / การเข้าใจผู้อื่น / การเข้าใจสังคม / การเข้าใจโครงสร้างของหมู่คณะ / การเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์
• ปรับทัศนคติความคิด เรื่อง “ข้าทำ ข้าเก่ง”
• บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ
• การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน
• ปัญหาของงานกับการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการสัมมนา

– การบรรยาย 40% กิจกรรมกลุ่ม 60%

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ โดย กิจกรรม WALK RALLY ทีมงานสำคัญอย่างไร ?

การสร้างทีมงานมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 7 ประการดังนี้ คือ
1. เพื่อสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกของทีมงาน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน คนเราจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยและ จริงใจต่อกัน
3. เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกล่าวคือ เมื่อสมาชิกในทีม งานได้ช่วยกัน
4. เสริมสร้างทักษะ ความชำนาญให้มากขึ้นและทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพิ่มความสามารถระหว่างบุคคล กล่าวคือเมื่อได้มีการทำงานรวมกันบ่อยๆ ก็ย่อมจะเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีมงาน
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
7. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นอย่าง ตั้งใจ และให้เกียรติซึ่ง กันและกัน

ทีมงานจะมีวุฒิภาวะและมีประสิทธิผลสูงที่สุดเมื่อทีมผลิตผลงานที่ดีเด่นมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ แม้จะมี อุปสรรคต่างๆ มาขวางกั้นก็ตาม สมาชิกรู้สึกรับผิด ชอบต่อผลงานของทีมของตนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่มาขัดขวาง และมี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันและกัน และแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน

สร้างทีมงานเพื่อใคร ?

มีหลายท่านเชื่อว่าเมื่อเราเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหาร ย่อมต้องมีอำนาจที่จะสั่งการ ควบคุม บังคับบัญชาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานแต่ อย่างใด ซึ่งถ้าจะวิเคราะห์ในข้อเท็จจริงแล้ว ท่านสามารถกระทำ ได้และไม่ผิดกติกาแต่ อย่างใด แต่ผลิตผลของงานนั้นจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสร้างทีม งานจึงเป็น เครื่องมือของนักบริหารที่จะเพิ่มผลผลิตของงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างดียิ่ง

การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งจึงเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับบุคคลต่อไปนี้ เพื่อผลสำเร็จของแต่ละบุคคล

การทำงานคนเดียวย่อมได้ผลงาน น้อยกว่าทีมงาน หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าเฉลี่ยของ แต่ละบุคคลในการทำงานเป็นทีมย่อ มมากกว่าบุคคลคนเดียวฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้รับของสมาชิกย่อมจะมีมาก กว่าทำงานคน เดียวอย่างแน่นอน

1. เพื่อผลสำเร็จของงาน การรวมพลังหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว งานที่ ยากลำบากเพียงใด ถ้าทีมแข็งแกร่งมี ประสิทธิภาพก็จะให้งานนั้นประสบความสำเร็จ อย่างไม่ยากเย็นนัก เมื่องานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ทุกคนภายใน งานย่อมพลอยดีใจมีความสุขไปด้วย เช่น ทีมงานเราชนะคู่แข่งขันย่อมทำให้สมาชิกมี ความ ภูมิใจและพร้อมที่จะเผชิญปัญหาทุกปัญหาไม่ย่อท้อ

2. เพื่อผลสำเร็จขององค์การ ในเมื่อทุกทีมงานมีผลงานดีขึ้นทั้งคุณภาพ และปริมาณ ก็จะมีผลทำให้องค์การนั้นมีค วามเจริญเติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะนำหน้าคู่แข่งขัน และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน สินค้าและ บริการ การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งจะทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับทั้งสมาชิกในทีมงานและ องค์การโดย พร้อมเพรียงกันสอดคล้องกับหลักการที่ว่า “ เมื่อใดองค์การอ้วน คนใน องค์การย่อมต้องอ้วนด้วย เมื่อใดองค์การ ผอม คนในองค์การย่อมต้องผอมด้วย ” ฉะนั้น เมื่อทุกคนสร้างองค์การก็ย่อมเจริญเติบโตตามไปด้วยนั่นเอง

3. เพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบริหาร บุคคลที่เป็นนัก บริหารจักต้องเป็นผู้นำของทีมงานนั้นด้วย ท่านจะ ต้องเป็นผู้นำที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของ ทีมงาน การที่สมาชิกในแผนกงานในฝ่าย หรือในองค์การของท่านยอม รับในตัวท่านและ พร้อมที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับท่านนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ นำได้แล้ว แต่การเป็นผู้นำของทีมงานนั้นจะต้องวัดกันที่ใจท่านจะต้องเป็นผู้นำทีมงานให้ ได้โดยมีลักษณะเป็นการวิ่งอยู่ข้าง หน้ากลุ่ม มิใช่ผลักไสพวกเขาจากข้างหลัง มุ่งเน้นการ บ่มเพราะคนมิใช่เอาแต่สร้างสมสิ่งที่เป็นนามธรรม เต็มใจที่ จะรับคำประณามว่าตนได้ทำ ผิดไปแล้ว อย่าฉวยเอาเครดิตว่าตนเป็นฝ่ายถูกเสมอ ต้องเปิดรับความรู้สึกของผู้อื่นอยู่ เสมอ พร้อมที่จะเป็นผู้ตาม รวมทั้งมีความจริงใจต่อทีมงานด้วย ดังนั้น การสร้างทีม งานจึงเป็นประโยชน์โดยตรง สำหรับนักบริหารที่จะทำให้การบริหารของตนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้นักบริหารดัง กล่าวเป็นผู้นำของทีมงานอย่างแท้ จริง สมาชิกทุกท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถเมื่อผู้ นำ ปรารถนาที่จะให้ผลงานเป็นเช่นนั้น

ส่งท้ายด้วย
มนุษยสัมพันธ์ สร้างได้ ใช่ยากนัก
ถ้ารู้จัก การให้ มักได้ผล
ให้อภัย ให้ความรัก ให้เกียรติคน
อย่ายกตน ข่มใคร มันไม่ดี
จะพูดจา น่าฟัง ยังประโยชน์
ไม่กล่าวโทษ ผู้ใด ให้หมองศรี
รู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที
อย่าย่ำยี เหยียดหยาม ประณามคน
เริ่มด้วยเรา จริงใจ ให้เขาก่อน
ผลสะท้อน ก็จะมี ทวีผล
ยิ่งตัวเรา เอาใจ เขาใส่ตน
จะเกิดผล มากมิตร สนิทนาน..

Facebook Comments