วิททยากร

วิทยากร คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองมีความชำนาญจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจได้ (อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)
วิทยากร มาจากคำ 2 คำ คือคำว่า วิทยา ซึ่งแปลว่า ความรู้ และคำว่า กร แปลว่า มือ, ผู้ถือ  เมื่อรวมคำเข้าด้วยกันแล้ว วิทยากร คือ ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความรู้

นิยามความหมายของวิทยากร
นิยามความหมายของวิทยากร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 คือ ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ เช่น วิทยากรในการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจ
วิทยากร ภาษาอังกฤษใช้คำอะไร
วิทยากร ภาษาอังกฤษใช้คำอะไรบ้างนั้น มีทั้งคำที่คนไทยคุ้นเคยและคำที่คนไทยไม่คุ้นเคยอยู่หลายคำ สำหรับคำว่า วิทยากร ภาษาอังกฤษใช้คำอะไรว่า Expert (n.) แปลว่า ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน

วิทยากร ภาษาอังกฤษ แปลว่า
วิทยากร ภาษาอังกฤษ แปลว่า Expert คือ ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน นอกจากนี้ ยังมีคำที่คนไทยคุ้นเคย คือ คำว่า Trainer วิทยากร แต่…ภาษาอังกฤษ คำว่า Trainer (n.) แปลว่า ผู้ฝึก เช่น ผู้ฝึกหัด นักกีฬา คำว่า Trainer จึงเป็นคำที่ใช้แทนเวลาฝึกสอนนักกีฬา

สำหรับคนไทยคำว่า Trainer จะมีความหมายถึง วิทยากร หรือ ผู้บรรยาย เช่น หลักสูตรอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากร จะใช้ภาษาอังกฤษว่า Train the Trainer

วิทยากร ภาษาอังกฤษ แปลว่า Trainer นั้น ผู้เขียนได้เคยอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรจากวิทยากรชาวต่างประเทศ จะใช้คำเต็มเวลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเป็นวิทยากรว่า Train the Trainer to Train ซึ่งแปลว่า การฝึกอบรมวิทยากร หรือ ฝึกวิทยากรเพื่อไปเป็นวิทยากร นั่นเอง
วิทยากร ภาษาอังกฤษ แปลว่า Lecturer หมายถึง ผู้บรรยาย ถ้าเป็นในวงการศึกษา Lecturer ยังหมายถึง อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย Lecturer ยังแทนความหมายถึง ผู้บรรยายหรือองค์ปาฐก อีกด้วย

วิทยากร ภาษาอังกฤษ แปลว่า Resource Person หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านที่ตนเองชำนาญ เพื่อที่จะได้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจได้นั่นเอง
(อาจารย์วัฒนา วาทะพล : ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม FIT Pro)

Facebook Comments